วิธีการสั่งซื้อ

how to order

1. ส่งรูปแบบ ขนาด ตัวอย่างงาน สถานที่ติดตั้ง ฯลฯ หรือแจ้งความต้องการต่างๆ มาประเมินราคาได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

2. หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว จะรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล คำนวณราคางาน แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปให้คุณลูกค้า

3. เมื่อคุณลูกค้าตกลงสั่งซื้อกับเรา กรุณาโอนเงินมัดจำ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระดังนี้

  • ยอดสินค้าตํ่ากว่า 5,000 บาท ชำระเงินเต็มจำนวน
  • ยอดสินค้ามากกว่า 5,000 บาท ชำระมัดจำ 50% (หรือตามที่สามารถตกลงกันได้)
  • ส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารอนุมัติสั่งซื้อมาตามช่องทางติดต่อสั่งซื้อ

4. ทางบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าของท่านทันที ที่ได้ตรวจสอบยอดชำระแล้ว

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา