เงื่อนไขการรับประกัน

signage insurance policy

บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา

สำหรับการรับประกันสินค้าจะมีกำหนดตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 18 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทป้าย
ระยะเวลาการรับประกัน
1.กล่องป้ายไฟสำเร็จรูป3 เดือน
2.งานนีออน (หลอดแก้ว)6 เดือน
3.ป้ายไฟ Made to order18 เดือน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา เพื่อสิทธิประโยชน์ อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่าน ขอท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันอย่างละเอียด

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

1. ระยะเวลาการรับประกัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามประเภทสินค้า (ตามตารางที่ระบุ)

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะได้รับการประกันในกรณีชํารุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือติดตั้งเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

   2.1 การชํารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น

   2.2 การใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี ผิดประเภท ไม่ได้มาตรฐานหรือ ติดตั้งผิดวิธี (กรณีลูกค้านำไปติดตั้งเอง)

   2.3 ความประมาทซึ่งเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า

   2.4 การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางบริษัทฯ

   2.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆ

   2.6 ความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา