10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน มีอะไรบ้าง ? เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายป้าย

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน มีอะไรบ้าง ? เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายป้าย

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน มีอะไรบ้าง ? เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายป้าย
10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน มีอะไรบ้าง ? เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายป้าย

ป้ายโฆษณาตามถนน ป้ายบนทางสาธารณะ ป้ายบิลบอร์ด ถือเป็นป้ายโฆษณาที่ได้รับความนิยมสูง เพราะสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากป้ายมีขนาดใหญ่มาก และนิยมติดใกล้กับเส้นทางสัญจร จึงสามารถสื่อสารและสังเกตเห็น ได้อย่างชัดเจน

1. 10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน

10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน
10 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ ป้ายโฆษณาตามถนน

กฎหมายป้ายโฆษณา 2566 อ้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ตลอดจนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ใช้ควบคุมป้ายโฆษณาที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ป้ายที่สูงจากพื้นดินที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 • ป้ายที่ติดตั้งเหนือพื้นดินเกิน 2.50 เมตร
 1. และมีพื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร
 2. หรือมีน้ำหนักทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
 • ป้ายที่มีระยะห่างจากที่สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของป้าย
 1. และกว้างเกิน 50 เซนติเมตร
 2. หรือยาวเกิน 1 เมตร
 3. หรือพื้นที่ป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร
 4. หรือมีน้ำหนักทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม

1.1 ข้อความบนป้าย

ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ต้องแสดงข้อความและภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม โดยหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และประกาศกรุงเทพมหานคร ระบุเพิ่มเติมว่า จะทำการโฆษณาเรื่องใด ป้ายนั้นจะต้องได้รับอนุมัติตามกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ด้วย

1.2 ขนาดของป้าย

ป้ายโฆษณาตามถนน ควรมีขนาดไม่เกินเท่าไร?
ป้ายโฆษณาตามถนน ควรมีขนาดไม่เกินเท่าไร?

กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณากำหนดว่า โครงสร้างของป้ายโฆษณา ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากขอบป้ายไปถึงกึ่งกลางถนน และไม่เกิน 30 เมตร ลองจินตนาการว่า ถ้าป้ายล้มลงมา ป้ายก็จะพาดปิดถนนแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนความยาวของป้ายจะต้องไม่เกิน 32 เมตร

1.3 ลักษณะของป้าย

ป้ายโฆษณาข้างทาง จะต้องมีความมั่งคงแข็งแรง ไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งในส่วนของวัสดุทำป้ายโฆษณา ที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงนั้น จะต้องทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด และหากมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จะต้องไม่รบกวนการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน

1.4 ตำแหน่งการติดตั้งป้าย

เมื่อวัดระยะในทางราบของป้ายโฆษณาตามถนน จะต้องมีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ในแต่ละกรณีดังนี้

 • ถนนกว้าง < 10 เมตร : ขอบป้ายจะต้องห่างจากกึ่งกลางถนน ≥ 6 เมตร
 • ถนนกว้าง 10 – 20 เมตร : ขอบป้ายต้องห่างจากเขตถนน ≥ 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
 • ถนนกว้าง > 20 เมตร : ขอบป้ายจะต้องห่างจากเขตถนน ≥ 2 เมตร

1.5 ตำแหน่งที่ห้ามติดตั้งป้าย

สรุปกฎหมายป้ายโฆษณา 2566 ระบุว่า ป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาข้างถนน จะต้องไม่บดบังการจราจร และห้ามติดตั้งในสถานที่บางแห่ง เช่น ป้ายจราจร, สัญญาณไฟจราจร, ป้ายของทางราชการ, เสาไฟฟ้า, ต้นไม้, เกาะกลางถนน, สะพานลอย, แผงเหล็กริมถนน, ศาลาพักผู้โดยสาร, อนุสาวรีย์, วงเวียน

1.6 การขออนุญาตติดตั้งป้าย

ตามกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา กำหนดให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งป้าย ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน และเมื่อครบกำหนด จะต้องเก็บให้เรียบร้อยภายใน 3 วัน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน ส่วนป้ายที่ไม่เป็นการค้า ลดเวลาเหลือ 30 วัน ซึ่งแบบใบขออนุญาต ให้ใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1.7 เอกสารสำหรับขอติดตั้งป้าย

เอกสารบางส่วน สำหรับขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาตามถนน จะใกล้เคียงกับการขออนุญาตติดตั้งป้ายร้าน ได้แก่ บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่)

1.8 แบบแปลนสำหรับขอติดตั้งป้าย

แบบแปลนของป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ให้เขียนกำกับด้วยหน่วยในระบบเอสไอ (Le Système International d’ Unités) และใช้มาตราส่วนแสดงลักษณะของที่ดิน ไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยแสดงขอบนอกของอาคาร, ระยะห่างของป้ายกับอาคาร, ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะ และระดับของพื้นดิน

1.9 ติดป้ายแสดงการก่อสร้าง

กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา กำหนดให้ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องติดป้ายประกาศด้านหน้าเพื่อแสดงการก่อสร้าง โดยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร พร้อมแสดงข้อความตามที่กฎหมายกำหนด

1.10 การดูแลรับผิดชอบป้าย

กฎหมายป้ายโฆษณา 2566 ระบุให้เจ้าของป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป จะต้องมีประกันภัยตามที่กฎกระทรวงกำหนด และจะต้องแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ หรือเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยใช้ตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร

2. BSA รับผลิตป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ป้ายตามถนน ป้ายบนทางสาธารณะ

BSA รับผลิตป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ป้ายตามถนน ป้ายบนทางสาธารณะ
BSA รับผลิตป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ป้ายตามถนน ป้ายบนทางสาธารณะ

BROTHER & SISTER ADVERTISING (BSA) รับทำป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายอาคารพาณิชย์ และป้ายโฆษณาอื่น ๆ ครบวงจร ดูแลการจัดทำโดยทีมงานประสบการณ์สูง ทั้งสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภายในโรงงานมาตรฐาน ติดตั้งอย่างปลอดภัย และขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

3. สรุป

การทำ ป้ายโฆษณาตามถนน ป้าบิลบอร์ดข้างทาง ต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับสังคม ซึ่งหากคุณต้องการทีมที่ปรึกษามืออาชีพ เรายินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ดูแลโครงสร้าง ผลิตป้าย การขออนุญาตหน่วยงาน ตลอดจนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบเลย

บทความแนะนำ

วิธีเลือก สติ๊กเกอร์โฆษณา แบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุด! บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา