7 ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน

7 ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน

7 ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน
7 ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน
7 ขั้นตอน ขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน hide

1. 7 วิธีขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ก่อนคิดจะติดตั้งป้ายทุกคนจะต้องรู้

7 วิธีขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง
7 วิธีขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับใครที่ต้องการติดตั้งป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้าน ป้ายอาคารพาณิชย์ หรือป้ายโฆษณาต่างๆ ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายให้ถูก กฎหมาย การติดป้ายโฆษณา จะต้องทำอย่างไรบ้าง ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายควรขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน จากที่ไหน และมีขั้นตอนการขอแบบไหนบ้าง

เราได้รวบรวม 7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเพื่อทำการติดตั้งป้ายมาฝากทุกคน อีกทั้งมีป้ายใดบ้างที่ต้องเสียภาษี เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

2. วิธีขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน ทำได้ง่ายเพียงแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้น

วิธีขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน ทำได้ง่ายเพียงแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้น
วิธีขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน ทำได้ง่ายเพียงแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้น

ในการติดตั้งป้ายไม่ว่าจะป้ายอาคาร ป้ายพาณิชย์ หรือป้ายโฆษณาต่างๆ การที่จะติดตั้งภายในให้ถูกต้องตามกฎหมาย การติดป้ายโฆษณาจะต้องทำการขออนุญาตอย่างไร และขอจากใคร เรามีขั้นตอนขอ ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนทันที ดังนี้

2.1 ต้องรู้ก่อนว่าจะทำการติดตั้งป้ายอะไร

ก่อนที่จะทำการขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน จะต้องรู้ก่อนว่าจะติดตั้งป้ายอะไร ไม่ว่าจะป้ายร้าน ป้ายอาคารพาณิชย์ ป้ายโฆษณา ซึ่งแต่ละป้ายจะมีรูปแบบการเสียภาษีต่างกันออกไป และนอกจากป้ายพาณิชย์ต่างๆ แล้วยังมีป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายด้วยเช่นก่อน ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายจะต้องทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนจะช่วยให้เข้าใจเรื่องป้ายมากยิ่งขึ้น

2.2 ตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งป้าย

เมื่อเลือกประเภทของป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ทำการตรวจสอบก่อนว่าป้ายที่จะทำการติดตั้ง สามารถทำการติดตั้งในเขตพื้นที่นั้น ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ตามพื้นที่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. โดยการตรวจสอบจะต้องดูลักษณะป้ายว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรือไม่ หรือจุดที่ติดตั้งป้ายมีความอันตรายกับชีวิต ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นหรือไม่

2.3 ทำการขอแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตติดตั้งป้าย อบต. หรือตามเขตที่ทำการติดตั้งป้าย

เมื่อตรวจสอบแล้วว่าป้ายที่ต้องการจะติดตั้งสามารถติดตั้งในเขตพื้นที่ที่คุณต้องการได้แล้วนั้น ให้ทำการขอแบบฟอร์มในการยื่นคำขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน หรือจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์เขตพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งป้ายจากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ตามคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.4 เตรียมแบบป้ายและขั้นตอนการขอติดตั้ง

ก่อนทำการยื่นคำร้องขออนุญาตจะต้องเตรียมแบบแปลนพอสังเขปเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบป้าย โครงสร้าง ซึ่งต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย การติดป้ายโฆษณา ได้กำหนดเอาไว้

2.5 เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วน

ในการยื่นใบหนังสือขออนุญาตติดตั้งป้าย อบต. หรือสำนักงานเขต เทศบาล จะต้องเตรียมเอกสารประกอบหลักฐานการยื่นหนังสือขออนุญาตซึ่งมีเอกสารต้องใช้หลักฐานต่างๆ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน ร้านค้า หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ
 • ใบขออนุญาตติดตั้งป้าย หรือเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

เมื่อเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วให้ทำการเตรียมยื่นเพื่อขอหนังสือขออนุญาตติดตั้งป้าย อบต. ได้เลยทันที

2.6 ทำการยื่นเอกสารให้กับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล

หลังจากเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วให้ทำการนำเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นตามเขตพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งป้าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต เทศบาล หรืออบต. ในวันและเวลาราชการหรือหากมีข้อสงสัยใดสามารถติดต่อสอบถามที่เขตพื้นที่นั้นๆ ได้เลย

2.7 รอการอนุมัติ

เมื่อทำการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ กับเขตพื้นที่ที่ต้องการจะติดตั้งป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นรอการอนุมัติจากเขตพื้นที่นั้น เมื่อได้รับการอนุมัติยินยอมให้ทำการติดตั้งป้ายแล้ว สามารถทำการติดตั้งป้ายต่างๆ ได้เลยทันที

เมื่อทำการขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน คุณสามารถทำการติดตั้งป้ายต่างๆ ตามที่ต้องการได้ทันที และเมื่อทำการติดตั้งป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะทำการติดตั้งป้ายให้ถูกกฎหมาย การติดป้ายโฆษณา นอกจากการขออนุญาตในการติดตั้งป้ายอย่างถูกต้องแล้วจะต้องทำการยื่นการเสียภาษีป้ายด้วย เพื่อให้ป้ายที่ติดตั้งมีการเสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย

3. ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีป้ายจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีป้ายจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีป้ายจะต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับใครที่ต้องการจะยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการยื่นเรื่องเสียภาษีสามารถทำได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน

 • ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ป.1) จากนั้นทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ในเอกสารให้ครบถ้วน
 • จากนั้นทำการยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีให้กับเขตพื้นที่ที่ทำการติดตั้งป้ายได้เลยทันที โดยเอกสารที่ต้องแนบไปกับแบบฟอร์มการยื่นภาษีก็มีดังนี้
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน
  – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขที่ทะเบียนการค้า
  – หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  – รูปถ่ายป้ายที่ต้องการจะเสียภาษี พร้อมขนาดความกว้าง x ยาว
  ใบอนุญาตติดตั้งป้ายร้าน /ใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย
 • เมื่อยื่นเอกสารเสียภาษีป้ายให้กับเขตพื้นที่ที่ทำการติดตั้งป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการชำระภาษีป้ายได้ทันที โดยอัตราการจ่ายขึ้นอยู่ที่ขนาดและจำนวนป้ายที่ทำการติดตั้ง

หลังจากการยื่นเสียภาษีและทำการชำระภาษีตามที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ป้ายที่ติดตั้งอย่างถูกกฎหมาย การติดป้ายโฆษณา และต้องทำการยื่นเรื่องเสียภาษีตามกำหนดในทุกๆ ปี หากไม่ยื่นภายในกำหนด จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 10% ของเงินที่ต้องเสียภาษี

สำหรับท่านใดที่ต้องการ ต้องการติดตั้งป้าย ป้ายไฟตัวอักษร ป้าย Led ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด  ได้ทาง LINE ID : @thebrothersign หรือจะติดต่อทางเบอร์  082-935-9425 ได้ทันที และหากท่านใดที่ สนใจ ป้ายไฟหน้าร้านสวยๆ ป้ายโฆษณาต่างๆ หรือต้องการช่างซ่อมป้ายไฟ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทันที เรายินดีให้บริการ

บทความแนะนำ

6 เรื่องควรรู้ จ้างทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ร้านที่ดีต้องดูยังไง นายจ้างต้องรู้! บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา